Giỏ hàng

Bảo dưỡng thuyền cứu sinh định kỳ

  •            Dịch vụ rehook xuồng cứu sinh hàng năm, 5 năm
  •           Sửa chữa và thay thế thiết bị trên xuồng cứu sinh
  •           Kiểm tra định kỳ xuồng cứu sinh hàng năm